torsdag 8 april 2010

Parboendegarantin i Göteborg

Folkpartiet Liberalernas Riksdagsledamot Barbro Westerholm tar parboendet på allvar. Att få vara tillsammans när man vill borde vara en självklarhet överallt. I Göteborg ser det ut så här enligt en färsk rapport (öppnar pdf) från Folkpartiet Liberalerna. Texten är på kanslisvenska men visar dagsläget:

"I Göteborg fattade kommunfullmäktige i februari 2008 beslut om riktlinjer som öppnade för
makar utan eget biståndsbehov att flytta med till äldreboende. En begränsning finns i
kommunens riktlinjer – möjlighet till parboende gäller normalt inte demens- eller
psykogeriatriska boenden.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 ska äldre par kunna få
möjlighet att bo tillsammans på äldreboende även då endast den ene har
omsorgsbehov.

När det gäller närstående i gemensamt hushåll kan den enes behov av
äldreboende och planerade flyttning innebära så stora påfrestningar för den
andre att ett behov av bistånd uppstår även för denne. Det är viktigt att i
bedömningen av en ansökan om äldreboende från en person vars
make/motsvarande bedöms ha biståndsbehov av äldreboende särskilt beakta
sociala, psykologiska och existentiella behov, och även göra en bedömning
avseende förhållanden efter den närståendes flyttning.

Om inget behov av bistånd i form av särskilt boende bedöms föreligga kan ändå
en person utan eget biståndsbehov flytta tillsammans med sin biståndsberättigade
make/maka/närstående till en lägenhet inom äldreboende och bo där som hyresgäst utan egna vård- och omsorgsinsatser. Inom enheter med särskild inriktning mot demens eller psykogeriatriska behov är
det normalt inte möjligt för person utan eget behov att flytta in.

Kommunfullmäktige har därefter i april 2009 fattat beslut om kompletterande riktlinjer för
äldreomsorgen som reglerar hur äldreomsorgen ska hantera frågor kring parboende. Där slås
till exempel fast att makarna ska ges möjlighet att provbo tillsammans på äldreboendet, vilka
avgifter den andra maken ska betala för måltider, hemtjänst och viss service och hur
hyreskontraktet ska utformas."

Jag undrar: finns det något parti som aktivt är för att splittra människor som älskar varandra mot deras vilja? Skulle inte tro det. Bra att Westerholm driver på!

Fler: Brihed, Mårtensson, Andersson, Olsson, Sundin, Frykman, Monke, Edholm, Rothstein, Lönnqvist, min postning igår, Åberg, Klamberg, DN, Pettersson, Froby, Jonlund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar